Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Official Documents and Letters

During and after your studies you may be required to obtain official documents from Cardiff Metropolitan University, many of which can be ordered online.

Official Documents and Letters

Registry Orders

Registry Orders

Description

Please allow at least 7-10 days for your order to be processed** Processing may take longer during busy periods

Caniatewch o leiaf 7-10 diwrnod i'ch archeb gael ei phrosesu** Gall y prosesu gymryd mwy o amser yn ystod cyfnodau prysur

 

Please read the below information carefully before ordering, all orders are subject to acceptance of the terms and conditions set out below.

 

Darllenwch y wybodaeth isod yn ofalus cyn archebu, mae pob archeb yn amodol ar dderbyn y telerau ac amodau a nodir isod.

 

Verification of Award

If you require a basic confirmation of your award, please contact; [email protected]

 

Higher Education Achievement Report

If you studied at a UK Cardiff Met campus (Cyncoed or Llandaff) from 2011 onwards, you may be entitled to a HEAR (Higher Education Achievement Report), please contact [email protected] for more information.

The HEAR is not available to students who studied at partner institutions (LSC, SIST, ICBT etc.)

 

Gwirio Dyfarniad

Os oes angen cadarnhad sylfaenol o'ch dyfarniad arnoch, cysylltwch â; [email protected]

 

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch

Os gwnaethoch astudio ar gampws Met Caerdydd y DU (Cyncoed neu Llandaf) o 2011 ymlaen, efallai y bydd gennych hawl i HEAR (Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch), cysylltwch â [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

Nid yw'r HEAR ar gael i fyfyrwyr a astudiodd mewn sefydliadau partner (LSC, SIST, ICBT ac ati)

 

Application Support Service

£15

To support an application, an electronic transcript (certificates cannot be sent electronically) will be sent to a recognised institution for specific purposes, such as; emigration, ECA – Education Credential Assessment (WES, IQAS etc), registration with a statutory body or application for further study.

Under no circumstances will electronic transcripts be supplied to customers directly, for a replacement transcript, please order the ‘Transcript’ product.

 

Gwasanaeth Cymorth Cais

£15

I gefnogi cais, bydd trawsgrifiad electronig (ni ellir anfon tystysgrifau'n electronig) yn cael ei anfon at sefydliad cydnabyddedig at ddibenion penodol, megis; allfudo, ECA — Asesiad Credential Addysg (WES, IQAS ac ati), cofrestru gyda chorff statudol neu gais am astudiaeth bellach.

Ni fydd trawsgrifiadau electronig yn cael eu cyflenwi i gwsmeriaid yn uniongyrchol o dan unrhyw amgylchiadau, ar gyfer trawsgrifiad newydd, archebwch y cynnyrch 'Trawsgrifiad'.

 

Transcript (modules / marks achieved)

£15 (per transcript) + £30 courier charge for delivery outside of the UK

(Postage combined for transcript/cert orders to the same address)

Note: Orders for WES or similar agencies / third parties will only be sent electronically, please do not order a transcript for this purpose).

If you graduated prior to 2011 we cannot guarantee that a transcript will be available on our system, if you graduated prior to 2000, we cannot provide a transcript at present. Please contact; [email protected] 

** In April 2020 Cardiff Metropolitan University established an electronic method of transferring documentation to World Education Services (WES), this method does not require the WES form or a copy of your certificate directly from us, you can supply these to WES yourself.

For any other queries not related to the information provided, please contact: [email protected]

 

Trawsgrifiad (modiwlau/marciau a enillwyd)

£ 15 (fesul trawsgrifiad) + tâl  £ 30 negesydd am ddanfon y tu allan i'r DU

(Postio wedi'i gyfuno ar gyfer archebion trawsgrifiad/tystysgrifau i'r un cyfeiriad)

Nodyn: Bydd archebion ar gyfer WES neu asiantaethau tebyg/trydydd partïon ond yn cael eu hanfon yn electronig, peidiwch ag archebu trawsgrifiad at y diben hwn).

Os gwnaethoch raddio cyn 2011 ni allwn warantu y bydd trawsgrifiad ar gael ar ein system, os gwnaethoch raddio cyn 2000, ni allwn ddarparu trawsgrifiad ar hyn o bryd. Cysylltwch â: [email protected] 

** Ym mis Ebrill 2020 sefydlodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ddull electronig o drosglwyddo dogfennaeth i Wasanaethau Addysg Byd (WES), nid yw'r dull hwn yn gofyn am y ffurflen WES na chopi o'ch tystysgrif yn uniongyrchol gennym ni, gallwch roi'r rhain i WES eich hun.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â'r wybodaeth a ddarparwyd, cysylltwch â: [email protected]

 

Replacement Certificate (certified document confirming your award)

£30 + £30 courier charge for delivery outside of the UK

(Postage combined for transcript/cert orders to the same address)

If you studied prior to 2011, you must order replacement certificates from The University of Wales who were the awarding body at the time (transcripts are still provided by Cardiff Met).

Cardiff Met will only provide a single replacement Certificate for your award, you cannot order multiple copies. Certificates cannot be sent electronically.

If you are unsure of who your awarding body is or for any other queries not related to the information provided, please contact: [email protected]

 

Tystysgrif Amnewid (dogfen ardystiedig yn cadarnhau eich dyfarniad)

£ 30 + £ 30 tâl negesydd am ddanfon y tu allan i'r DU

(Postio wedi'i gyfuno ar gyfer archebion trawsgrifiad/tystysgrifau i'r un cyfeiriad)

Os gwnaethoch astudio cyn 2011, rhaid i chi archebu tystysgrifau newydd gan Brifysgol Cymru, sef y corff dyfarnu ar y pryd (mae trawsgrifiadau yn dal i gael eu darparu gan Met Caerdydd).

Dim ond un Dystysgrif newydd y bydd Met Caerdydd yn ei darparu ar gyfer eich dyfarniad, ni allwch archebu sawl copi. Ni ellir anfon tystysgrifau yn electronig.

Os nad ydych yn siŵr pwy yw eich corff dyfarnu neu am unrhyw ymholiadau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â'r wybodaeth a ddarparwyd, cysylltwch â: [email protected]

 

Certificate / Tystysgrif

Transcript / Trawsgrifiad

Application Support / Gwasanaeth Cymorth Cais

 

Read More

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code